Alle helseansatte i Dyrøy kommune har trent i VR

De ansatte sier at å trene på denne måten er gull og at de uten tvil vil benytte VR til opplæring. De likte at de kunne bruke sine kunnskaper om ABCDE i en praktisk, virkelighetsnær setting til å trene på sjeldne og potensielt kritiske pasientsituasjoner.

Dyrøy kommune
Dyrøy kommune

Dyrøy kommune er en av kommunene som satser på kompetanseheving gjennom KlinObs-Kommune modellen. I løpet av våren 2021 fikk alle ansatte i helsetjenesten opplæring i ABCDE (trinn 1 i modellen) gjennom tradisjonelt fysisk kurs. Etter kurset fikk de gjennomføre mengdetrening på ABCDE i VR. Introduksjon og bruk av VR til mengdetrening ble godt mottatt og de ansatte sier at denne dagen har vært en av de artigste arbeidsdagene på lenge. De ansatte sier at å trene på denne måten er gull og at de uten tvil vil benytte VR til opplæring. De likte at de kunne bruke sine kunnskaper om ABCDE i en praktisk, virkelighetsnær setting til å trene på sjeldne og potensielt kritiske pasientsituasjoner

Etter gjennomførte kurs, oppgir ledere i Dyrøy kommune at det er blitt lettere å planlegge drift, turnus og sette sammen team. De føler de har bedre oversikt over kompetansenivået til de ansatte og føler en trygghet i å ha etablert en grunnkompetanse blant ansatte og vikarer. De oppgir at de får bedre beslutningsgrunnlag, grundigere rapportering og bedre dokumentasjon i pasientjournalen. De erfarer også en nedgang i sykefraværet. De anser VR som et effektivt verktøy for «lavterskel intern opplæring» og for vedlikehold av kompetanse siden læringsarenaen, materiell og utstyr er så lett tilgjengelig.

Introduksjon og gjennomføring av VR-trening i Dyrøy kommune er en pågående prosess. Den har så langt vært en suksess på grunn av to faktorer – VR-trening er forankret i ledelsen og hatt en god plan for VR-treningen. Dyrøy har 3 superbrukere som veiledet VR-treningen. De fikk tid og ressurser fra ledelsen til å sette seg godt inn i verktøyet før treningen med de ansatte.

VR – er også demonstrert ved at politikere og ledere i kommunen fikk delta som passiv aktør på storskjerm i en kort demonstrasjon. Gjennomføringen gav de tilstedeværende et godt innblikk i verdien av denne teknologien samt konturene av mulighetene i fremtiden. På samme måte appellerer denne måten å jobbe på til den yngre garde. Både elever fra ungdomsskole og videregående skole samt studenter i praksis, tiltrekkes av denne teknologien som de kanskje ser enda større verdi av enn de godt voksne.

Dyrøy og Tromsø kommune jobber nå sammen med å lage rutiner og prosedyrer for integrering av VR-trening inn i daglig drift.